Мэдэгдэл

Бид бүхний нийтэлж буй мэдээлэл Forexstars компани найдвартай гэж үзэж байгаа бөгөөд манай компанийн удирдлага болон ажилчид нийтлэгдэж буй материалд шууд болон шууд бусаар ямар нэгэн нэмэлт тайлбар, мэдэгдэл хийхгүй болно.

Сайтад нийтлэгдсэн мэдээлэл ямар нэгэн санамжгүйгээр өөрчлөгдөж болно. Манай сайтад нийтлэгдсэн материал цэвэр сургалтын шинж чанартай бөгөөд та бүхнийг ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт хийх, санхүүгийн хэрэгсэлийг худалдах болон худалдан авахыг санал болгоогүй болно.

Энэхүү мэдээллэлийг ашиглахад өөрийн гэсэн арга барилтай байх шаардлагатай. Forexstars компани сайтад нийтлэгдсэн мэдээллэлээс болж учирсан аливаа нэг хохиролыг хариуцахгүй болно.